fbpx

Toimintasuunnitelmaa ja heikkoja signaaleja

Kirjoitettu: 09.01.2017/ Yrittäjän Blogi

Aloita vuosi uskomalla suunnittelun voimaan

Vuoden alussa on aina hyvä pysähtyä, palata jo tehtyyn liiketoimintasuunnitelmaan ja päivittää se. Yrityksen kehittämisen ja toimintasuunnitelman rakentamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää aloittaa kartoittamalla tarkoin yrityksen nykytilanne (sekä määrittää yrityksen missio, visio ja arvot, ellei niin ole jo tehty), sillä se linjaa realistiseksi tavoitteen, mihin pyritään ja miltä tulevaisuus omalla valitulla segmentillä näyttää. Ennakoinnin tarkoituksena oli tarkastella systemaattisesti ja pitkäjänteisesti mahdollisia muutoksia, joita omalla toimialalla mahdollisesti tulee tapahtumaan. Tärkeää olisikin tunnistaa sellaisia strategisia tutkimus- ja kehittämisalueita, joista yritys voisi saada suuren taloudellisen hyödyn tai edun kilpailijoihin nähden, kun ne otetaan huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Heikot signaalit omalla toimialalla kertovat vahvistuvasta trendeistä ja niistä on mahdollista saada tietoa, jotka eivät vielä näy tilastoissa. Heikot signaalit voivat kuitenkin olla monitulkintaisia ja yleensä tulkintaan vaikuttaa myös niitä analysoiva henkilö. Heikkoon signaalin on kuitenkin uskallettava tarttua ennen kuin siitä tulee trendi, mikäli ilmiöstä halutaan saada hyötyä yrityksen toiminnassa.

Kun on valittu heikoista signaaleista organisaation kannalta todennäköisimmät, niiden pohjalta on aloitettava yrityksen vuoden ”skenaariotyöskentely”. Skenaariota voidaan kutsua tarinaksi, jossa skenaariot ovat ajallisesti toisiaan seuraavia ja perusteltavissa olevia tulevaisuuskuvia. Skenaariotyö on kuitenkin aina prosessi, johon vaikuttavat ulkomaailman muutokset ja näin skenaariot muuttuvat niiden mukana.

On eri asia tehdä asioita hetkessä ”mutu-tuntumalla”, kuin toteuttaa systemaattisesti rakennettua suunnitelmaa. Vuoden toimintasuunnitelmaa rakennettaessa on tärkeää suunnitella jokainen vaihe huolellisesti, jotta olemassa olevat resurssit saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnettyä käytäntöön. Vaikka muuttuvia tekijöitä vuoden aikana ilmenee, ja suunnitelmia pitää täsmentää, on sen tekeminen huomattavasti helpompaa, kun tavoite on asetettu ja suunta on selvillä. JA toimintasuunnitelma tulee aina tehdä sellaiseksi, että siitä on hyötyä toiminnassa ja sen voi toteuttaa vaikka piirroksena!

Menestyksekästä alkanutta vuotta!

Jaana Villanen

Lähde: Ojasalo K., Moilanen T. & Ritalahti J. 2009: Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro.